پروژه های در دست اجرا :

عمليات تکميلي زيرسازي قطعه 5 / الف راه آهن قزوين-رشت-انزلي

توضیحات :

در اين پروژه احداث تعدادي پل بزرگ برروي کانالها ، رودخانه ها وجاده هاي موجود پيش بيني گرديده است که بشرح ذيل مي باشد :

1 : پل کيلومتر 313+159 برروي روگذر شاه عباسي به سه دهانه 12 متر دوبل ( دوطرفه )

2 : پل کيلومتر 792+159 برروي کانال بتني به دهانه 20 متر

3 : پل کيلومتر 905+160 برروي کانال زهکش به دهانه 20 متر

4 : پل کيلومتر 132+161 برروي برروي جاده آسفالته ميان محله به دهانه 15 متر

5 : پل کيلومتر 617+163 برروي خيابان شهيد بهشتي به سه دهانه 20 متر

6 : پل کيلومتر 723+164 برروي رودخانه گيله رود به دهانه 20 متر

7 : پل کيلومتر 785+167 برروي راه آسفالته سنگر به 2 دهانه 20 متر و2 دهانه 33 متر

8 : پل کيلومتر 895+167 برروي کانال زهکش به دهانه 20 متر

9 : پل کيلومتر 530+171 برروي کوچه امام حسين به دهانه 10 متر

10 : پل کيلومتر 740+171 برروي کانال بتني وجاده آسفالته شهرک صنعتي به 2 دهانه 15 متر و  1 دهانه 30 متر

11 : پل کيلومتر 443+173 برروي بزرگراه رشت - قزوين به 2 دهانه 15 متر و2 دهانه 30 متر 

12 : پل کيلومتر 568+175 برروي رودخانه سياهرود به 3 دهانه 30 متر

13 : پل کيلومتر 038+181 برروي جاده لاکان به 3 دهانه 12 متر دوبل ( دوطرفه )

14 : پل کيلومتر 203+181 برروي رودخانه لاکان به دهانه 24 متر

15 : پل کيلومتر 034+185 برروي جاده جيرده به سه دهانه 12 متر

لازم بتوضيح اينکه کليه تيرهاي پلهاي فوق تا دهانه 20 متر پيش ساخته ودهانه بيش از 20 متر پيش ساخته پيش تنيده مي باشد .


مشخصات فنی پل ها :

الف : شمعها :

حفاري محل شمعها با مقطع دايره اي و درقطرهاي 120 و 150 سانتي متر وبه ارتفاع هاي 20  تا 30 متر ودر زمينهاي با ضريب N  بين 65 تا 100 اجراء وجهت اجراي شمع ريزي از کيسينگ وگل حفاري ( مخلوط آب وبنتونيت ) استفاده گرديده است .

 

ب : کوله ها وپايه ها :

پي والواسيون کوله ها وپايه ها ي پلها با بتن مسلح وتعدادي از کوله ها بصورت کوله باز وتعدادي ديگر بصورت کوله بسته مي باشد لازم بتوضيح اينکه پايه هاي تعدادي ازپلها بصورت طرحدار مي باشد .

ج : تيرهاي پيش ساخته :

تيرهاي پلهاي به دهانه 10 تا 24 متر بصورت تيرهاي پيش ساخته و تيرهاي 24 تا 33 متر بصورت تير پيش ساخته پس کشيده مي باشد .


گواهی نامه ها