پروژه های در دست اجرا :

عمليات اتصال سبزوار به شبکه ريلي کشور

توضیحات :

با انجام اين پروژه شهرستان سبزوار به شبکه ريلي کشور متصل مي شود ،  اتصال اين خط راه آهن به شبکه سراسري از طريق ايستگاه سلطان آباد مي باشد.

اين مسير شامل 12 عدد پل خاص به دهانه 10 متر و مجموعا شامل 119 عدد پل هاي تيپ به دهانه هاي 2 ، 5/3 ، 5 و 7 متري مي باشد.

ترانشه هاي مسير اکثرا نياز به انفجار دارند.


مشخصات فنی پل ها :

گواهی نامه ها