مدیریت کیفیت :

برنامه ریزی ، کنترل پروژه ، کنترل هزینه ، انبارداری :

این شرکت با بهره گیری از متخصصین انفورماتیک وبرنامه ریزی و آشنایی کامل با برنامه های M.S.Project و Prima vera پروژه های مورد پیمان را  برنامه ریزی و کنترل می نماید.

درزمینه امور اقتصادی ومالی شرکت متخصصین برنامه ریزی کلیه امور مربوط به امور اموال و انبارداری شرکت را با برنامه های انفورماتیک کنترل و انبارداری می نمایند.


کنترل کیفیت :

شرکت متاراه دارای آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اختصاصی بوده وکلیه موارد فنی را بوسیله مجرب ترین تکنسین های آزمایشگاهی قبل از شروع عملیات اجرایی کنترل و با دستگاه نظارت دراین مورد همکاری و هماهنگی های لازم  را بعمل می آورد .


گواهی نامه ها