پروژه های تکمیل شده

ردیف نام پروژه
1 پروژه راه فرعي دوغارون – صالح آباد قطعه دوم
2 پروژه راه بني تاک – صالح آباد
3 عمليات خيابان سازي شهرک صنعتي قاين
4 عمليات زير سازي و سيل بند شهرک کاشمر
5 عمليات خاکي وزيرسازي شهرک صنعتي سنگ بست
6 عمليات محوطه سازي وبتن ريزي فونداسيون ساختمان پست تربت جام
7 عمليات زيرسازي راه آهن ، ازسايت فولاد نيشا بوربه راه آهن سراسري
8 عمليات احداث جاده دسترسي وآماده سازي محل چاه آصف آباد
9 عمليات زيرسازي قطعه 5 راه آهن مشهد - بافق
10 عمليات تکميلي زيرسازي قطعه 5 راه آهن مشهد - بافق
11 عمليات زيرسازي قطعه 13/ ب راه آهن مشهد - بافق
12 عمليات تکميلي زيرسازي قطعه 13/ ب راه آهن مشهد - بافق

گواهی نامه ها